Izbornik

Posebni programi

Svaki odgajatelj je zadužen za provođenje jednog posebnog programa:

„Prevencija ovisnosti“

Voditelj: Igor Dodik, dipl. soc. radnik

Ciljevi

 • Aktivno sudjelovanje i prisutnost učenika u realizaciji domskih preventivnih programa
 • formiranje domskog povjerenstva, tzv. ESPO grupa
 • organiziranim aktivnostima smanjiti interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i pravovremeno otkriti konzumente istih

Ishodi

 • potaknuti razvoj suradničkih odnosa
 • predstaviti se drugim učenicima
 • prepoznati osobine sličnih interesa
 • izgraditi dvorac od papira i novina
 • opisati štetne posljedice klađenja i kockanja
 • prepoznati važnost donošenja odluka u rizičnim situacijama
 • potražiti drugačije mogućnosti provođenja slobodnog vremena
 • upoznati se s opasnostima i štetnosti zlouporabe sredstava ovisnosti
 • informirati o vrstama droga, uzrocima i motivima zlouporabe droga
 • objasniti utjecaj droga na organizam i psiho-fizičko zdravlje
 • potaknuti odbojan stav prema uzimanju sredstava ovisnosti
 • usporediti različite vrste zaštite
 • obrazložiti važnost odgovornog spolnog ponašanja
 • prepoznati osobne granice i potrebe u partnerskim odnosima
 • opisati obilježja nasilne veze
 • prepoznati štetan utjecaj alkohola na odnose u vezi

Građanski odgoj

Voditelj: Đorđe Kozomara, dipl. politolog

Ciljevi

 • jačanje naklonosti i ljubavi prema čitanju učenika i umjetnosti općenito
 • promicanje pozitivnih vrijednosti među učenicima, humanost, toleranciju, uvažavanje različitosti
 • jačanje osobnih resursa učenika, pozitivnih životnih vrijednosti, razumijevanja, empatije i tolerancije
 • jačanje govorne i izražajne sposobnosti i vještine učenika
 • njegovanje kulture lijepog govorenja, oblikovanja, kreativnosti, snalažljivosti…
 • jačanje kritičkog, logičkog i kreativnog razmišljanja koje se temelji na argumentima, potkrjepljenima odgovarajućim dokazima kod učenika
 • jačanje socijalnih vještina učenika, timskog rada i komunikacije
 • senzibiliziranje učenika za građansku participaciju (odgovornost)
 • upoznavanje učenika s različitim aspektima, problemima i kontroverzama socijalne zbilje (ekološki problemi, ljudska prava, dječja prava, osnove demokracije…)

Ishodi

 • čitati odabrana poglavlja u domu i kod kuće te nizom kreativnih mini projekata izvršavati zadatke vezane uz razumijevanje pročitanog teksta
 • obilježavati važne datume vezane uz knjigu i čitanje, ljude, životinje, prirodu, državne i vjerske blagdane
 • njegovati hrvatsku kulturu i baštinu
 • prepoznati sustav vrijednosti na vrhu kojeg su etičke i estetske vrednote – dobro i lijepo
 • jačati pravilno izražavanje i dikciju, jačati kreativnost
 • kroz zajedničke aktivnosti, učiti surađivati i poštivati sebe i druge učenike
 • jačati vještinu scenskog (javnog) nastupa
 • jačati govorne i izražajne sposobnosti i vještine
 • jačati naklonost i ljubavi prema čitanju i umjetnosti općenito
 • učiti priznavati druge i stjecati priznanje drugih
 • učiti iskazivati svoje osjećaje, sposobnosti, sklonosti i stavove
 • pripremati se za javni nastup i natjecanje
 • grupno diskutirati, raspravljati i debatirati
 • kritički, logički i kreativno razmišljati
 • analizirati problem i koncipirati moguća rješenja
 • oblikovati argumente vezane za problem i njegovo rješenje
 • kritički analizirati argumente
 • javno govoriti i raspravljati na artikuliran, tolerantan i argumentiran način
 • priprema, organizacija i postava informativnih panoa

„Sport i zdravstveno prosvjećivanje“

Voditeljica: dr. sc. Marija Zegnal Koretić, prof. fiz. kulture, odgajateljica savjetnik

Ciljevi

 • Informirati o postanku HOO-a
 • Razviti empatiju i asertivnost kod učenika
 • Razviti naviku i spoznati potrebu za zdravom hranom
 • Nastaviti (ne)vježbati
 • Upoznati se s vještinama pomoći i samopomoći
 • Kontrolirati pravilnu primjenu lijekova
 • Usvajanje navika za provođenje vježbi treninga mozga
 • Ukazati na mane i vrline
 • Podići nivo informacije o štetnosti pušenja

Ishodi

 • Razviti potrebu za zdravim življenjem
 • Obrazložiti kako se osjećaju poslije vježbe
 • Promijeniti svoj stav o vježbanju
 • Usvojiti nova saznanja o treningu
 • Razlikovati pravilnu primjenu od zlouporabe
 • Razviti osobnu odgovornost prema korištenju lijekova
 • Koristiti stečena znanja vježbi treninga mozga
 • Definirati svoj status u grupi
 • Objasniti razliku između mana i vrlina
 • Osvijestiti potrebu za svakodnevnim uzimanjem obroka

„Zajedno smo jači“

Voditeljica: Tamara Vrhovec, prof. pedagogije, stručna suradnica pedagoginja savjetnik

Ciljevi

 • Obilježiti dan sjećanja na stradanja u Vukovaru
 • osvijestiti kod učenika opasnosti i problem trgovanja ljudima
 • razvoj suradnje, komunikacije u međusobnim odnosima učenika
 • potaknuti razvoj svijesti o pravima i toleranciji prema drugim narodima, kulturama i religijama
 • osvijestiti kod učenika važnost očuvanja kulturnog identiteta
 • razviti kod učenika socijalne vještine i pozitivan stav prema volontiranju

Ishodi

 • izraditi pano, instalaciju
 • navesti temeljna ljudska prava
 • prikupiti podatke o trgovanju ljudima
 • objasniti opasnosti i načine zaštite
 • navesti pravila i oblike grupnog rada
 • pridržavati se pravila grupe
 • navesti na koje sve načine komuniciramo
 • obrazložiti važnost ravnopravnosti između muškarca i žene
 • prepoznati nasilje u vezama
 • prikupiti informacije iz različitih izvora (web, knjižnica…)
 • izraditi makete, predmete
 • pripremiti izložbu
 • prikupiti predmete za izložbu
 • sudjelovati u akcijama solidarnosti, volontiranja i pružanja pomoći učenicima s invaliditetom
 • prepoznati problem
 • razumjeti ekološka pitanja i prikazati posljedice različitih postupaka s obzirom na očuvanje okoliša
 • razviti spremnost za djelovanje na očuvanju okoliša
 • čitati

Kultura življenja i baština

Voditeljica, Marija Kovačić

Ciljevi

 • Poticati na lijepo i kulturno ponašanje
 • Poticati da izrade i osmisle vlastite kraluše, upoznati povijest
 • Poticati na čuvanje i oživljavanje tradicije i kulturne baštine u Domovini
 • Upoznati se s pojmom obitelji i ulogama u obiteljima, različitim tipovima obitelji, uz naglasak da su sve obitelji jednako vrijedne
 • Poticati da djeluju s razumijevanjem i željom da pomognu drugima
 • Opisati vrline i mane u obiteljskom životu
 • Poticati na solidarnost
 • Upoznati s obradom stakla
 • Prikazati pravila koja olakšavaju koncentraciju i pamćenje
 • Upoznati nove tehnike rada

Ishodi

 • usvojiti pojmove: bonton, domovina, zavičaj, solidarnost…
 • izraditi vlastitu ogrlicu ili narukvicu

„Matematičke priče“

Voditeljica: Valentina Zidarić

Ciljevi

 • Pripremiti učenike završnih razreda za polaganje mature iz matematike
 • Prikazati rad s programima dinamičke geometrije
 • Pomoći učenicima u svladavanju nastavnog gradiva matematike

Ishodi

 • Razviti samopouzdanje i logičko mišljenje
 • Usvojiti matematičko znanje neophodno za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi, društvu i tehnici
 • vježbati koncentraciju i pamćenje
 • upoznati proces državne mature
 • uvježbati rješavanje zadataka
 • Rješavati ispite državne mature

Copyright 2018. © Sva prava pridržana.

Učenički dom Križevci, Ratarna 10, P.P. 37, 48 260 Križevci

Izrada: Igor Jelen